พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ และพิธีมอบผ้าพาดไหล่น้องใหม่