หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Public Health

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Health Program

ชื่อปริญญา


ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
ภาษาไทย (ชื่อย่อ) : ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Public Health (Public Health)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อย่อ) : B.P.H (Public Health)


การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

โอกาสในการประกอบอาชีพ


ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระและการทำงาในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนดังต่อไปนี้
1. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ผู้ดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานประจำหน่วยงานสาธารณสุขในระดับจังหวัดเภอและตำบล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ตำบล) และสถานประกอบการต่างๆ
2. นักวิชาการสาธารณสุขที่สามารถสอนด้านสาธารณสุขศาสตร์ เช่น การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน/ควบคุมโรค และอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน
3. ประกอบอาชีพด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระทั้งในประเทศและต่างประเทศ


โครงสร้างหลักสูตร รวมตลอดหลักสูตร จำนวน 138 หน่วยกิต

รายละเอียดวิชา


1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 10 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 12 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาเรียนรู้ผ่านกิจกรรม จำนวน 2 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 102 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน จำนวน 34 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน 53 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก จำนวน 15 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร


1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต


1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 10 หน่วยกิต
CIVI 100 อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์ 2 (2-0-4)
ECON 100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 2 (2-0-4)
LAWS 102 กฎหมายทั่วไป 2 (2-0-4)
SOCU 100 สังคมและวัฒนธรรม 2 (2-0-4)
TAPS 100 การคิด การสื่อสารและการแก้ปัญหา 2 (2-0-4)

1.2 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 12 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 (2-2-5)
ENCO 102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3 (2-2-5)
ENCO 201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 3 (2-2-5)
ENCO 202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 3 (2-2-5)
THAC 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 3 (1-4-4)
THAC 102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 3 (1-4-4)
THAC 201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 3 (2-2-5)
THAC 202 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 4 3 (2-2-5)
ASEN 101 ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 1 3 (2-2-5)
ASEN 102 ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 2 3 (2-2-5)

1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 หน่วยกิต
MATH 100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 2 (2-0-4)
TECH 100 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (2-0-4)
SCIE 100 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 2 (2-0-4)

1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม จำนวน 2 หน่วยกิต
LEAC 100 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 1 (0-3-2)
LEAC 200 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 1 (0-3-2)2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 102 หน่วยกิต


2.1 กลุ่มวิชาแกน จำนวน 34 หน่วยกิต
PUBH 110 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน 3(3-0-6)
PUBH 111 จุลชีววิทยาสำหรับสุขภาวะและสุขภาพ 3(2-2-5)
PUBH 113 ทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 3(1-4-6)
PUBH 211 วิทยาการระบาด 3(3-0-6)
PUBH 212 ชีวเคมีทางโภชนาการ 3(2-2-5)
PUBH 213 พยาธิวิทยาและอาการวิทยา 2(2-0-4)
PUBH 310 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 3(3-0-6)
PUBH 312 การวิจัยทางสุขภาพและชีวสถิติ 4(4-0-8)
PUBH 313 การเรียนรู้ตลอดชีวิตกับวิถีสุขภาพชุมชน 3(3-0-6)
PUBH 410 การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6)
PUBH 412 กฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)
PUBH 413 สุขภาพและพหุวัฒนธรรม 2(2-0-4)

2.2 วิชาเอกบังคับ จำนวน 53 หน่วยกิต
PUBH 220 การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 3(3-0-6)
PUBH 221 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 3(3-0-6)
PUBH 226 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 3(3-0-6)
PUBH 227 การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 2(2-0-4)
PUBH 228 การปฐมพยาบาล 2(1-15-4)
PUBH 327 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3(3-0-6)
PUBH 330 เภสัชสาธารณสุข 2(2-0-4)
PUBH 333 สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
PUBH 334 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(2-0-4)
PUBH 335 การจัดการสาธารณภัย 2(2-0-4)
PUBH 336 จริยธรรมกับอาชีพด้านสุขภาพ 2(2-0-4)
PUBH 337 การบำบัดโรคเบื้องต้น 3(3-0-6)
PUBH 428 การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ 2(2-0-4)
PUBH 429 การดูแลสุขภาพที่บ้าน 2(2-0-4)
PUBH 430 ภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาสุขภาพและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 3(3-0-6)
PUBH 481 สัมมนาด้านสุขภาพและสาธารณสุข 2(2-0-4)
PUBH 491 การบูรณาการการเรียนกับการทำงานวิชาชีพ 14(0-84-0)

2.3 วิชาเอกเลือก จำนวน 15 หน่วยกิต
PUBH 271 จิตวิทยาและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ 2(2-0-4)
PUBH 371 โภชนาการ การจัดการอาหารปลอดภัยและการคุ้มครองผู้บริโภค 3(3-0-6)
PUBH 372 การประสัมพันธ์และสื่อผสมทางสุขภาพและสาธารณสุข 2(2-0-4)
PUBH 373 การอนุรักษ์และสร้างคุณค่าทรัพยากรสุขภาพและสาธารณสุขในชุมชน 3(3-0-6)
PUBH 471 หลักการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง 2(2-0-4)
PUBH 472 การดูแลแบบประคับประคองในชุมชน 3(3-0-6)
HEAW 220 ความสุขและการคิดเชิงบวก 2(2-0-4)
HEAW 320 พฤติกรรมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3(3-0-6)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต ให้เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตามประกาศของมหาวิทยาลัยและการลงทะเบียนเลือกเรียนในรายวิชาเลือกเสรี ให้อยู่ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาคุณสมบัติผู้สมัคร คุณสมบัติและการคัดเลือกนิสิต


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา


1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการและ ก.พ. ให้การรับรอง
2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการและก.พ.ให้การรับรอง
3. ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยเนชั่นกำหนด

การคัดเลือกนิสิต การคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาให้ยึดถือหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้


(1) ผ่านการคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยเนชั่น โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ผลการสอบคะแนนวัดความรู้หรือผลการสอบอื่นๆ การสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย ทดสอบบุคลิกภาพและสุขภาพจิต

(2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(3) การคัดเลือกนิสิตให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเนชั่น

(4) หรือพิจารณาจากเกณฑ์คัดเลือกอื่นที่มหาวิทยาลัยอาจกำหนดในแต่ละปีการศึกษาอัตราค่าเล่าเรียน