หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

Doctor of Dental Surgery Program

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ใช้เวลาเรียน 6 ปี จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 223 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต


เป็นหมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก

ประกอบด้วย

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 6 หน่วยกิต

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 187 หน่วยกิต


เป็นหมวดที่มุ่งหมายให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานในสายวิชาชีพได้

ประกอบด้วย

2.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน จำนวน 14 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 54 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาชีพ จำนวน 119 หน่วยกิต

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต


เป็นหมวดวิชาที่มุ่งให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจโดยเปิดโอกาสให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้
คุณสมบัติผู้สมัคร คุณสมบัติและการคัดเลือกนิสิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา


(1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะ

(2) เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วย หรือไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

(3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี

(4) สำหรับผู้สมัครต่างชาติ ต้องสอบผ่านการทดสอบภาษาไทยตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

(5) มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยเนชั่นกำหนด


การคัดเลือกนิสิต การคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาให้ยึดถือหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้


(1) ผ่านการคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยเนชั่น โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ผลการสอบคะแนนวัดความรู้หรือผลการสอบอื่นๆ การสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย ทดสอบบุคลิกภาพและสุขภาพจิต

(2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(3) การคัดเลือกนิสิตให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเนชั่น

(4) หรือพิจารณาจากเกณฑ์คัดเลือกอื่นที่มหาวิทยาลัยอาจกำหนดในแต่ละปีการศึกษา

แบบตรวจสุขภาพร่างกาย ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่นอัตราค่าเล่าเรียน