หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์

Bachelor of Science Program in Medical Technology

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
ชื่อย่อ ภาษาไทย : วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)
ชื่อเต็ม ภาษาอังกฤษ :Bachelor of Science Program in Medical Technology
ชื่อย่อ ภาษาอังกฤษ : B.Sc.(Medical Technology)
การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
เมื่อสำเร็จการศึกษาบัญฑิตสามารถประกอบอาชีพดังนี้
(1)นักเทคนิคการแพทย์ประจำห้องปฎิบัติการเทคนิคการแพทย์ในดรพยาบาลสาถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน
(2)ผู้แทนจำหน่ายวัสถุ อุปกรณ์ น้ำยา สารเคมี เครื่ิองมือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
(3)นักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
(4)นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ / สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างหลักสูตร ตลอดหลักสูตร

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
(1.1)กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และกลุ่มวิชามนุษย์ศาสาตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
(1.2)กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
(1.3)กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

2.หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 102 หน่วยกิต
(2.1)กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
(2.2)กลุ่มวิชาวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต
(2.3)กลุ่มวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 67 หน่วยกิต

3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รวมทั้งหมด 138 หน่วยกิตคุณสมบัติผู้สมัคร คุณสมบัติและการคัดเลือกนิสิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา


(1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะ

(2) เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วย หรือไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

(3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี

(4) สำหรับผู้สมัครต่างชาติ ต้องสอบผ่านการทดสอบภาษาไทยตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

(5) มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยเนชั่นกำหนด

การคัดเลือกนิสิต การคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาให้ยึดถือหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้


(1) ผ่านการคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยเนชั่น โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ผลการสอบคะแนนวัดความรู้หรือผลการสอบอื่นๆ การสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย ทดสอบบุคลิกภาพและสุขภาพจิต

(2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(3) การคัดเลือกนิสิตให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเนชั่น

(4) หรือพิจารณาจากเกณฑ์คัดเลือกอื่นที่มหาวิทยาลัยอาจกำหนดในแต่ละปีการศึกษาอัตราค่าเล่าเรียน

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์

หลักสูตรผ่านการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์